Corfin

Realitní a finanční skupina

+420 739 319 621

corfin@centrum.cz

FAQ

OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

PROČ MÁM VLASTNĚ INVESTOVAT?

Investování je vhodné pro každého, kdo chce uchovat nebo zvýšit hodnotu svých peněz, tzn. ochránit je před znehodnocením vlivem inflace. Běžné produkty jako bankovní nebo spořicí účty toto nedokážou, protože jsou určeny k jiným účelům, a penzijní připojištění nebo stavební spoření můžete zase využívat jen v omezené míře. Díky investování na kapitálovém trhu máte možnost dlouhodobě plánovat svoji finanční budoucnost a plnit si své finanční cíle.

CO JE TO KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ?

Kolektivní investování je forma zhodnocování finančních prostředků, která umožňuje i drobným klientům zhodnocovat své peníze, a to již od nízkých částek, které jsou dostupné každému. Zároveň klientovi přináší dostatečně široké a profesionálně nastavené portfolio. Kolektivní investování je určeno pro ty klienty, kteří sami nechtějí obchodovat na burze, nemají zkušenosti s investováním a raději vloží správu fondu do rukou některému renomovanému správci. Klient si jen sám vybere, jaké zaměření fondu mu vyhovuje. Prostředkem kolektivního investování jsou tzv. otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od klientů (investorů), za které pak profesionální správce – investiční společnost – nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Tím rozkládá (tzv. diverzifikuje) riziko, tzn. že každý podílník fondu (klient) tak nese menší riziko, než kdyby investoval sám. Každý investor obdrží podle výše investované částky odpovídající počet podílových listů. Každý fond má své investiční zaměření a pravidla, která jsou schválena ČNB a uvedena ve statutu fondu, viz „Statut fondu“.

U každé investice je třeba zvažovat tři základní parametry – výnos (kolik danou investicí získám), riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že mohu část investovaných prostředků ztratit) a likviditu (jak rychle a za jakých podmínek mohu svou investici proměnit na hotové peníze). Otevřené podílové fondy nabízí velmi zajímavou kombinaci těchto tří parametrů a díky široké nabídce si může najít ten pravý fond snad každý.
Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze.

OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY NABÍZEJÍ OPROTI JINÝM TYPŮM INVESTIC ŘADU VÝHOD.

– Profesionální správa majetku

Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a mají k dispozici mnohem větší objem informací, než jaký může nashromáždit individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže (například státní dluhopisy), nebo některé investice provádět za výhodnějších podmínek.

– Omezení rizika

Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů, část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech), takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je navíc široká škála fondů s různou rizikovostí, od fondů peněžního trhu s minimálním rizikem až po agresivní akciové fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit.

– Vysoká likvidita

Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby (někdy lze termínovaný vklad vybrat i předčasně, ale za vysokou smluvní pokutu, která obvykle odpovídá úrokovému výnosu vkladu), podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta pro výplatu peněz je třicet dní. Téměř všechny investiční společnosti však peníze svým klientům převádějí mnohem dříve. Především u dceřiných společností velkých bank můžete mít peníze na svém účtu již dva až čtyři dny po příkazu k prodeji.

CO JE TO STATUT FONDU?

Statut otevřeného podílového fondu je přeneseně rodný list každého fondu. Je to základní dokument, který vymezuje vše podstatné – investiční strategii, kam smí či nesmí fond investovat, poplatky, údaje o investiční společnosti a o depozitáři atd. Zkrácenou verzí je tzv. zjednodušený statut. Investor z něho vyčte, o jaký fond se jedná – konzervativně zaměřený nebo fond investující dynamičtěji, atd.

Když investuji, musím investovat jen do akcií? Jaký fond si mám vybrat?
Dnes máte možnost investovat do různých tříd cenných papírů. Od nejkonzervativnějších nástrojů peněžního trhu, přes dluhopisy až po akcie či komodity. Každý investor na trhu najde produkt vhodný pro jeho potřeby. Je dobré zodpovědět si předem několik otázek: na jak dlouhou dobu chcete investovat, jaké máte zkušenosti s investováním, atd. a díky těmto otázkám si sestavit tzv. investiční profil. Toto nejlépe zvládnete se svým finančním poradcem.

CO JSOU TO PENĚŽNÍ FONDY?

Fondy peněžního trhu představují konzervativní možnost investic a jsou alternativou k bankovním účtům. Tyto fondy jsou vhodné pro konzervativní investory, kteří hledají „parkoviště“ pro své finanční prostředky. Doporučený investiční horizont fondů peněžního trhu je zpravidla 1 rok. Kolísání hodnoty investice ve fondech peněžního trhu je velmi nízké. Za vysokou míru bezpečí investor platí relativně nízkým výnosem, který je možné srovnávat s výší termínovaných vkladů u bank. Fondy peněžního trhu investují především do vysoce bezpečných, krátkodobých dluhopisů (zejména státních cenných dluhopisů a pokladničních poukázek), jejichž průměrná doba splatnosti je kratší než jeden rok.

CO JSOU TO DLUHOPISOVÉ FONDY?

Dluhopisové fondy jsou vhodné jako „základní kámen portfolia“ a jsou střednědobou investicí na 2-5 let. Míra kolísání hodnoty investice je poněkud vyšší než u fondů peněžního trhu a naopak nižší než u fondů akciových. Liší se dle jejich zaměření. Oproti fondům peněžního trhu investování do dluhopisových fondů přináší možnost vyššího výnosu. Dluhopisové fondy mohou být zaměřeny na specifické regiony, země či sektory a investují zejména do dluhopisů (např. státních, korporátních,…).

CO JSOU TO AKCIOVÉ FONDY?

Akciové fondy jsou vhodné jako dlouhodobá investice (s minimálním investičním horizontem 5 let). Vyznačují se vysokou mírou kolísavosti hodnoty investice, investorovi však nabízí možnost vyššího zhodnocení investice, což je činí pro investora velmi zajímavé. Akciové fondy umisťují převážnou část svého majetku do akcií různých společností. Fondy mohou být zaměřeny na investice do určitých sektorů či regionů. Ostatní aktiva jsou tvořena například pokladničními poukázkami a jinými nástroji peněžního trhu.

CO JSOU TO SMÍŠENÉ FONDY?

Smíšené fondy kombinují investice do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií, popřípadě i komodit a nemovitostí. Co se kolísavosti týče, stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Míra kolísavosti hodnoty fondu závisí na poměru dynamických a konzervativních aktiv fondu. Na tomto poměru závisí i výše zhodnocení. Jsou vhodné pro investory, kteří jsou ochotni investovat ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu, tj. obvykle 3 až 5 let nebo déle, dle investičního zaměření fondu. Smyslem smíšených fondů je rozkládat (diversifikovat) investici do všech dostupných aktiv na trhu i při malém objemu investované částky a aktivně spravovat a přesouvat portfolio mezi jednotlivými složkami aktiv podle aktuálních vyhlídek na trhu.